ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

 

м. Київ                                                                                                             «01» липня 2021 року

 

Суб’єкт підприємницької діяльності Фізична особа – підприємець Дубляк Галина Миколаївна (далі – Агентство), керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб на території України отримати послуги відповідно до положень цього Публічного договору шляхом приєднання до нього. Цей Договір являє собою публічну пропозицію (публічна оферта) Фізичної особи – підприємця Дубляк Галини Миколаївни.

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Агентство – Суб’єкт підприємницької діяльності Фізична особа – підприємець Дубляк Галина Миколаївна, яка особисто та/або через власних працівників та/або третіх осіб здійснює надання Послуг.

1.2. Клієнт – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність або юридична особа, що діє відповідно до чинного законодавства України або визнається ним, як юридична особа або фізична особа-підприємець, яка звернулася до Агентства з метою отримання Послуг.

1.3. Сторони – Агентство та Клієнт, а кожен окремо – Сторона.

1.4. Сайт – веб-сайт належний Агентству, доступний в мережі Інтернет під доменним ім’ям https://sweethome.ua/ та всі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.

1.5. Замовлення – заявка, яка заповнюється Клієнтом та визначає критерії пошуку(підбору) та побажання щодо надання Послуг або обрання пакету он-лайн курсу на Сайті або замовлену кількість годин надання Послуг та відповідно подається Агентству за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення Замовлення у письмовому вигляді направленого засобами поштового зв’язку або електронними засобами обміну інформацією та іншими засобами зв’язку, що дають можливість ідентифікувати отримувача та відправника.

1.6. Послуги – послуги, які надає Клієнту Агентство визначаються п. 3.2 Договору.

1.7. Договір – цей публічний договір між Клієнтом та Агентством про надання Послуг, який укладається шляхом акцепту Клієнтом цієї публічної оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений тільки шляхом приєднання Клієнтом до запропонованого Договору в цілому.

1.8. Рахунок-акт – первинний бухгалтерський документ, який визначає вид та обсяг наданих Послуг та для Клієнта є підставою для оплати Послуг, а для Сторін є підтвердженням приймання-передачі Послуг.

1.9. Виконавець послуг – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність або юридична особа, що діє відповідно до чинного законодавства України або визнається ним, як юридична особа або фізична особа-підприємець, яка виконує роботи та/або надає послуги споживачам послуг на підставі відповідного цивільно-правового договору між ними.

1.10. Споживач послуг – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність, яка має на меті замовити у виконавця послуг виконання робіт та/або надання послуг на підставі відповідного цивільно-правового договору між ними.

1.11. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

 1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору, вносити зміни та/або доповнення в цей Договір.

2.2. Акцептувати пропозицію Агентства (приєднатися до Договору/прийняти умови Договору) має право будь-яка фізична або юридична особа.

2.3. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх Сторін Договору. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі згідно з положеннями ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України.

2.4. Перед приєднанням до Договору Клієнт зобов’язаний ознайомитися з Умовами надання послуг. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.

2.5. Акцептування пропозиції Агентства (приєднання до Договору/прийняти умов Договору) здійснюється Клієнтом шляхом вчинення будь-якої однієї або декількох із нижченаведених дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України, під якими у тексті цього Договору розуміються:

2.5.1. здійснення замовлення Послуг Агентства, шляхом подання Агентству Замовлення за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення у письмовому вигляді направленого засобами поштового зв’язку або усно або електронними з засобами обміну інформацією;

2.5.2. здійснення повної або часткової оплати Послуг Агентства у порядку визначеним цим Договором за Рахунком-актом;

2.5.3. підписання заяви-приєднання до Договору та надання її Агентству для відповідної реєстрації.

2.6. Датою укладення Договору вважається дата Акцептування пропозиції Агентства (приєднання до Договору/прийняти умов Договору).

2.7. Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

2.8. Шляхом акцептування пропозиції Агентства визначеної в п.2.5. Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями Договору та зобов’язується їх виконувати.

2.9. Агентство на письмову вимогу Клієнта може надати йому завірену підписом письмову форму цього Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Агентство зобов’язується за рахунок і за Замовленням Клієнта здійснити надання Послуг Клієнту, а Клієнт зобов’язується прийняти і оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.1.1. Послуги, що надаються за цим Договором не є послугами посередництва з працевлаштування в розумінні Закону України «Про зайнятість населення», а правовідносини, що виникають між споживачами послуг та виконавцем послуг не є трудовими у розумінні Кодексу законів про працю України.

3.2. Послугами, які надаються за цим Договором, на вибір, є:

3.2.1. Послуги для споживачів послуг:

3.2.1.1. послуги з пошуку та підбору виконавця послуг, у сфері домашнього сервісу, що включають:

– організацію он-лайн співбесід;

– надання двох гарантованих замін виконавця послуг, за кожним окремим Замовленням, протягом 12 місяців з дня початку виконання робіт/надання послуг першого узгодженого виконавця послуг, згідно тарифів Агентства на момент заміни;

– консультації з кадрових процедур згідно чинного законодавства України;

– інформаційний супровід;

– послуга по виїзній зустрічі з кандидатом виконавця послуг в супроводі менеджера Агентства на території Клієнта (оплачуються додатково за домовленістю Сторін).

3.2.1.2. послуги з надання доступу до он-лайн курсу на Сайті або сторонній он-лайн платформі, згідно обраного пакету участі;

3.2.1.3. інформаційно-консультаційні послуги з питань домашнього сервісу, а саме коучингу, консалтингу та проведення тренінгів, які надаються споживачу послуг та/або особам яких він зазначить, згідно з узгодженим або персональним графіком надання зазначених послуг.

3.2.2. Послуги для виконавців послуг:

3.2.2.1. послуги з пошуку потенційних споживачів послуг, що надаються у сфері домашнього сервісу, що включають:

– надання інформаційно-консультаційних послуг з питань пошуку потенційних споживачів послуг у сфері домашнього сервісу;

– обробки особистих даних (анкетування);

– підготовки до співбесіди з потенційним споживачем послуг, шляхом проведення консультацій та інформаційних занять;

– організація співбесід та повідомлення про результати співбесіди;

– надання інформаційної та консультаційної підтримки на протязі усього періоду дії цього Договору;

– інформування про проведення Агентством інформаційних занять з питань домашнього сервісу.

3.2.2.2. інформаційно-консультаційні послуги з питань надання професійних послуг у сфері домашнього сервісу, а саме коучингу, консалтингу та проведення тренінгів, які надаються виконавцям послуг, згідно з узгодженим або персональним графіком надання зазначених послуг.

3.3. Вид, обсяг та вартість замовлених та/або наданих Послуг визначається в Рахункові-акті та/або Замовленні.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Агентство зобов’язане:

4.1.1. Здійснити за рахунок і за Замовленням Клієнта надання Послуг.

4.2. Агентство має право:

4.2.1. Отримати винагороду за надані Послуги на умовах, що визначені Договором.

4.2.2. Відмовити Клієнту в наданні Послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з цим Договором.

4.2.3. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором. При цьому Агентство несе відповідальність за дії залучених третіх осіб, як за власні дії.

4.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати вартість Послуг, що надаються відповідно до цього Договору.

4.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору шляхом розміщення їх на Сайті.

4.3. Обов’язки Клієнта:

4.3.1. Ознайомитися на Сайті з положеннями цього Договору до моменту акцептування пропозиції Агентства (приєднання до Договору).

4.3.2. Прийняти надані Послуги та здійснити оплату послуг Агентства за замовлені або надані Послуги згідно з виставленими Рахунками-актами своєчасно та в повному обсязі.

4.4. Права Клієнта:

4.4.1. Отримати Послуги, передбачені цим Договором.

4.4.2. Пред’являти Агентству претензії щодо наданих послуг відповідного до вимог чинного законодавства України.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. За надані Агентством Послуги Клієнт сплачує Агентству вартість Послуг, яка сплачується та визначається наступним чином:

5.1.1. за Послуги визначені в п. 3.2.1.1 Договору оплата проводиться в момент надання Послуг, але в будь-якому випадку не пізніше моменту закінчення надання Послуг, а вартість Послуг становить середньомісячний розмір винагороди підібраного виконавця послуг, яку споживач послуг буде сплачувати виконавцю послуг за виконання роботи та/або надавання послуг, без урахування розміру винагороди протягом перших двох тижнів;

5.1.2. за Послуги визначені в п. 3.2.1.2 Договору оплата проводиться до надання Послуг, а вартість Послуг визначається з вартості пакету участі обраної Клієнтом на Сайті;

5.1.3. за Послуги визначені в п. 3.2.1.3 Договору оплата 50% вартості Послуг проводиться не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до початку надання Послуг, а повна оплата в розмірі 50% залишку вартості проводиться після закінчення надання Послуг, але не пізніше ніж через 2 (два) робочих дні, а вартість Послуг визначається виходячи з кількості замовлених та/або витрачених годин надання Послуг, відповідно до вартості однієї години надання таких Послуг, яка зазначена на Сайті.

5.1.4. за Послуги визначені в п. 3.2.2.1. Договору оплата проводиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів після надання Послуг.

5.1.5. за Послуги визначені в п. 3.2.2.2. Договору оплата 50% вартості Послуг проводиться не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до початку надання Послуг, а повна оплата в розмірі 50% залишку вартості проводиться в перший день надання Послуг, а вартість Послуг визначається виходячи з кількості замовлених та/або витрачених годин надання Послуг, відповідно до вартості однієї години надання таких Послуг, яка зазначена на Сайті.

5.2. Вид, обсяг та вартість замовлених та/або наданих Послуг визначається в Рахункові-акті та є підставою для оплати Послуг Клієнтом.

5.3. Вартість Договору складає сукупність всіх замовлених, наданих та оплачених Послуг Клієнту.

5.4. Вартість Послуг може змінюватися Агентством в односторонньому порядку в будь-який момент шляхом розміщення змінених тарифів/вартості Послуг на Сайті.

5.5. Оплата вартості Послуг проводиться у національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Агентства.

5.6. Послуги Агентства, що надаються на підставі цього Договору вважаються оплаченими з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Агентства.

5.7. Сплачуючи за замовлені та/або надані Послуги Клієнт погоджується з видом, обсягом та вартістю замовлених та/або наданих Послуг.

5.8. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Клієнта та коригування Рахунку-акту в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

5.8.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Клієнтом.

5.9. У разі надходження грошових коштів Агентству, від третьої особи, з зазначенням, що це оплата наданих Послуг Клієнту, Клієнт підтверджує, що така третя особа діяла від імені Клієнта за його дорученням на підставі укладеного договору доручення між ними. Оплата наданих Послуг Клієнту третьою особою не тягне за собою заміну Клієнта в Договорі. Клієнт зберігає свій правовий статус, покладаючи на третю особу тільки обов’язок виконати фактичні дії по оплаті наданих йому Послуг Агентством. Третя особа не стає юридично зобов’язаною перед Агентством.

 1. ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Факт (момент) та обсяг наданих Послуг підтверджується підписанням та/або оплатою Рахунка-акту, який оформлюється з урахуванням нижченаведеного, якщо інше не визначено Договору:

6.1.1. Сторони погодили, що сплата Клієнтом за надані Послуги за Рахунком-актом та/або підписання такого Рахунку-акту є підтвердженням, того що Послуги йому надані в повному обсязі відповідно до умов Договору та Замовлення, за погодженим з ним обсягом, видом та вартістю Послуг та він не має будь-яких претензій до Агентства щодо наданих Послуг, та надання таких послуг не потребує обов’язкового підписання зі сторони Клієнта Рахунка-акта, а для Агентства є достатнім підтвердженням надання Послуг, та у разі відсутності обґрунтованих письмових зауважень, зі сторони Клієнта, щодо змісту Рахунку-акта протягом 2-х (двох) робочих днів від дати надання Послуг, Послуги вважаються прийнятими Клієнтом в повному обсязі та такий Рахунок-акт прирівнюється до Акту приймання-передачі наданих Послуг.

6.1.2 У разі надання Послуг за умовами п. 3.2.1.3. та  п. 3.2.2.2 Договору, після закінчення строку або терміну надання Послуг, що визначений в Рахункові-акті, Послуги вважається наданими Клієнту в повному обсязі, відповідно до умов Договору та Замовлення, за погодженим з ним обсягом, видом та вартістю Послуг та останній не має будь-яких претензій до Агентства щодо наданих Послуг, та відповідно надання таких Послуг не потребує обов’язкового підписання зі сторони Клієнта Рахунка-акта, а для Агентства є достатнім підтвердженням надання Послуг, та у разі відсутності обґрунтованих письмових зауважень, зі сторони Клієнта, щодо змісту Рахунку-акта протягом 2 (двох) робочих днів від дати надання Послуг, Послуги вважаються прийнятими Клієнтом в повному обсязі та такий Рахунок-акт прирівнюється до Акту приймання-передачі наданих Послуг.

 1. ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДОГОВОРОМ

7.1. Моментом закінченням надання Послуг Агентством Клієнту за цим Договором є:

– Послуги  передбачені п. 3.2.1.1. Договору – затвердження Клієнтом відібраного виконавця послуг за результатами співбесіди;

– Послуги  передбачені п. 3.2.1.2. Договору – отримання доступу до он-лайн курсу на Сайті або сторонній он-лайн платформі;

– Послуги  передбачені п. 3.2.1.3. Договору – закінчення терміну/строку надання Послуг за графіком, що зазначається в Рахункові-акті та/або публікується на Сайті;

– Послуги  передбачені п. 3.2.2.1. Договору –  початок виконання роботи/надання послуг виконавцем послуг споживачу послуг;

– Послуги  передбачені п. 3.2.2.2. Договору – закінчення терміну/строку надання Послуг за графіком, що зазначається в Рахункові-акті та/або публікується на Сайті.

7.2. Порядок надання Послуг передбачених п. 3.2.1.1. Договору:

7.2.1.Послуги передбачені п. 3.2.1.1. Договору надаються в наступній послідовності:

– Клієнт передає Агентству Замовлення на підбір виконавця послуг, в якій вказує критерії підбору, побажання, умови та вимоги для виконавцю послуг, кількість та рівень винагороди по кожній спеціальності та/або посаді;

– Агентство проводить підбір кандидатур виконавця послуг, які відповідають критеріям Клієнта;

– Агентство ознайомлює Клієнта з резюме кандидатур підібраного виконавця послуг та останній надає інформацію про готовність до співбесіди;

– Клієнт затверджує відібраного виконавця послуг за результатами співбесіди;

– Клієнт приймає надані Послуги Агентством та сплачує Агентству вартість таких послуг;

– Агентство передає Клієнту контактні дані виконавця послуг;

– Клієнт укладає договір з відібраним виконавцем послуг де визначає усі істотні умови.

7.2.2. У разі якщо підібраний виконавець послуг, якого Клієнт запросив на випробувальний термін, не приступив до виконання робіт та/або надання послуг протягом 30 календарних днів з моменту оплати вартості Послуг Клієнтом, а також якщо кандидат не закінчив випробувальний термін за цей період, Послуги вважаються наданими в повному обсязі, оплата Послуг Агентства не повертається.

7.2.3. У разі збільшення обсягу Послуг та/або збільшення середньомісячного розміру винагороди підібраного виконавця послуг протягом 2 (двох) місяців з моменту початку виконання робіт та/або надання послуг, Клієнт проводить відповідну доплату як різницю, шляхом коригування Рахунку-акту.

7.2.4. У разі якщо підібраний виконавець послуг не пройшов випробувальний термін і Клієнт повідомив Агентству про це письмово до закінчення випробувального терміну (до 14 календарних днів з моменту виконання робіт/надання послуг виконавець послуг), Агентство без додаткової оплати проводить пошук нового кандидата на умовах Договору.

7.2.4.1 У разі якщо протягом наступних 16 (шістнадцять) календарних днів після отримання повідомлення, Агентством не буде запропонований інший кандидат виконавця послуг, який відповідає вимогам, представленим в Замовленні Клієнта, на письмову вимогу Клієнта Агентством буде повернуто 90% від загальної вартості надання послуг, фактично сплачених Клієнтом, а договірні відносини між Сторонами по цьому Замовленню Клієнта припиняються та відповідно коригується Рахунок-акт. Ця умова не поширюється на гарантійну заміну підібраного виконавця послуг.

7.2.5. Гарантійні послуги, щодо надання двох гарантованих замін виконавця послуг, за кожним окремим Замовленням, протягом 12 місяців з дня початку виконання робіт/надання послуг першого узгодженого виконавця послуг, надаються Агентством виключно за умов дотримання Клієнтом всіх умов Договору, зокрема п. 5.1. Договору, дотримання  послідовності надання послуг за  п. 7.2.1. Договору та обов’язкового надання Замовлення шляхом визначеним п. 1.5. Договору.

7.2.6. Клієнт, при отриманні Послуг за п. 3.2.1.1 Договору, зобов’язаний:

– надавати повну та достовірну інформацію, необхідну Агентству для виконання своїх обов’язків по цьому Договору;

– долучати виконавця послуг до робіт у відповідності з їх кваліфікацією та умовами Замовлення;

– ознайомлюватись з інформацією, наданою Агентством по кандидатурам на вакантні посади та протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такої інформації повідомити Агентство про прийняття рішення по кожній кандидатурі та призначити дату співбесіди з обраними кандидатами;

– після проведення співбесід протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення співбесіди надати Агентству інформацію про своє рішення;

– терміново в письмовому вигляді повідомляти Агентство про зауваження та претензії стосовно виконання робіт та/або надання послуг виконавцем послуг, та обґрунтувати вимогу заміни виконавця послуг іншим;

– не вимагати від виконавця послуг виконання таких робіт, що не обумовлені Замовленням, цим Договором та/або договором з виконавцем послуг;

– заключити договір з відібраним виконавцем послуг та повідомити Агентство про умови цього договору.

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги, надані виконавцем послуг, згідно умов Договору.

7.3 Клієнт, при отриманні Послуг за п. 3.2.2.1 Договору, зобов’язаний:

– надати інформацію про особисті та професійні дані на запит Агентства;

– надати Агентству необхідні документи, їх фотокопії, рекомендації, та іншу інформацію, що є необхідною для надання Послуг;

– своєчасно інформувати Агентство про зміни особистих даних;

– за результатами співбесіди, по рекомендації Агентства, прослухати інформаційні заняття з питань надання послуг у сфері домашнього сервісу;

– своєчасно з’являтися на співбесіди, які Агентство організує з потенційним споживачем послуг;

– завчасно попереджати про бажання відмінити або перенести співбесіду;

– виконавець послуг не має право надавати потенційному споживачу послуг свою контактну інформацію та домовлятися про випробувальний термін;в всі домовленості стосовно випробувального терміну мають  вирішуватися між Агентством та потенційним споживачем послуг;

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги, надані виконавцем послуг, згідно умов Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України, Умов надання послуг та положень цього Договору.

8.2. Клієнт за несвоєчасну та/або неповну оплату наданих Послуг сплачує Агентству пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності здати Акцептування пропозиції Агентства (приєднання до Договору/прийняти умов Договору) та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

10.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Агентство є платником єдиного податку на прибуток (2 група).

11.2. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними засобами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку, що дають можливість ідентифікувати отримувача та відправника.

11.3. Обробка Агентством особистих даних наданих Клієнтом, склад та зміст яких визначено Договором, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Клієнт вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Агентством персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі – Персональні дані)) з метою:

– здійснення Агентством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Агентством, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

– надання Третіми особами для виконання укладених Агентством із Третіми особами договорів;

– захисту Агентством своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Агентства та/або його правонаступників.

11.4. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

 1. РЕКВІЗИТИ АГЕНСТВА

Фізична особа – підприємець

Дубляк Галина Миколаївна

02094, місто Київ, вул. Червоноткацька, будинок 16-Б, квартира 61

Платник єдиного податку на прибуток (2 група)

Поточний рахунок Агентства у форматі IBAN

UA523052990000026008026228281

ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

тел. 0674068370, 0661765702